Директор департамента программ
Қазақша
Бағдарламалар департаментінің директоры
Үміткерге қойылатын талаптар:

Жоғары гуманитарлық/техникалық/экономикалық білім, мүмкіндігінше магистр дәрежесінің және IT саласында өз бизнесін табысты дамыту тәжірибесінің болуы, жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес, шет тілдерін білуі.
Ақпараттық технологиялар саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу; стартап-жобаларды дамыту бойынша әдістемелік білім; стартап-жобаларды дамыту бағдарламаларын әзірлеу; стартап-жобаларды дамытудың білім беру модульдері; инвесторлармен, халықаралық ұйымдармен, басшылармен байланыс саласындағы кәсіби және этикалық қағидаттар кодекстері; экономика, кәсіпкерлік және инвестициялық менеджмент негіздері, ұйымның Даму стратегиясы, инновациялық нарықты дамыту конъюнктурасы, іскерлік қарым-қатынас этикасы, инвесторлармен, халықаралық ұйымдармен байланысты реттеу саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибе.
Негізгі міндеттер:
-Департамент қызметіне жалпы бақылауды және басшылық жасауды жүзеге асыру; перспективалық және ағымдағы бағдарламалар мен жоспарларды, жекелеген іс-шараларды және/немесе іс-шаралар кешенін әзірлеу, оларды сүйемелдеу;
-ақпаратты ашу жүйесін іске асыруға, қор саясатының жалпы басымдықтарына және оның даму перспективаларына сәйкес акселераторлармен, инкубаторлармен, технопарктермен, инвесторлармен, халықаралық ұйымдармен байланыс саласында Қордың ақпараттық-жарнамалық стратегиясын қалыптастыруға қатысу;
-акселераторлармен, инкубаторлармен, технопарктермен, инвесторлармен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылдың нысандары мен әдістерін таңдауды жүзеге асыру;
-стартап-жобалармен, инвесторлармен және халықаралық ұйымдармен екіжақты байланысты қамтамасыз ету;
-стартап-жобалармен, инвесторлармен және халықаралық ұйымдармен тұрақты байланыстарды ұйымдастыру және қолдау;
-әлеуметтік, маркетингтік зерттеулерді қолдана отырып, ақпаратты жинау, өңдеу және талдау;
-инвесторлармен және халықаралық ұйымдармен байланыс саласындағы Қордың қызметі бойынша бағдарламалар мен іс-шараларды ақпараттық, жарнамалық, ұйымдастырушылық және қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі шарттар мен келісімшарттардың дайындалуын және орындалуын бақылау;
-инновациялық экожүйелерді дамыту, технологиялық жобаларды акселерациялау мен инкубациялауды іске асыру, инвесторлармен және халықаралық ұйымдармен байланыстар саласындағы тәуелсіз сыртқы консультанттар мен сарапшыларды қойылған міндеттерді шешуге тарту;
Шарттар әңгімелесу кезінде талқыланады.
ТҮЙІНДЕМЕНІ ТӨМЕНДЕГІ ПОШТАҒА ЖІБЕРІҢІЗ:
[email protected]

Русский
Директор департамента программ
Требования к кандидату:
Высшее гуманитарное/техническое/экономическое образование, желательно наличие степени магистра и опыта успешного развития собственного бизнеса в сфере IT, стаж работы не менее 5 лет, знание иностранных языков.
Знание законодательных и иных нормативные правовые акты Республики Казахстан в области информационных технологий; методические знания по развитию стартап-проектов; разработка программ развития стартап-проектов; образовательные модули развития стартап-проектов; кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами, международными организациями, руководителями; основы экономики, предпринимательства и инвестиционного менеджмента, стратегии развития организации, конъюнктуры развития инновационного рынка, этику делового общения, передовой отечественный и зарубежный опыт в области регулирования связей с инвесторами, международными организациями.
Основные обязанности:
-Осуществление общего контроля и руководства деятельностью Департамента;
- разработка перспективных и текущих программ и планов, отдельных мероприятий и/или комплекс мероприятий, их сопровождение;
-участие в реализации системы раскрытия информации, формировании информационно-рекламной стратегии Фонда в области связей с акселераторами, инкубаторами, технопарками, инвесторами, международными организациями в соответствии с общими приоритетами политики Фонда и перспективами ее развития;
-осуществление выбора форм и методов взаимодействия с акселераторами, инкубаторами, технопарками, инвесторами и международными организациями;
-обеспечение двусторонней связи со стартап-проектами, инвесторами и международными организациями;
-организация и поддержка постоянных контактов со стартап-проектами, инвесторами и международными организациями;
-сбор, обработка и анализ информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований;
-контроль за подготовкой и исполнением договоров и контрактов по информационному, рекламному, организационному и финансовому обеспечению программ и мероприятий по деятельности Фонда в области связей с инвесторами и международными организациями;
-привлечение к решению поставленных задач независимых внешних консультантов и экспертов в области развития инновационных экосистем, реализации акселерации и инкубации технологических проектов, связей с инвесторами и международными организациями;
Условия обсуждаются при собеседовании.
ОТПРАВЛЯЙТЕ РЕЗЮМЕ НАМ НА ПОЧТУ:
[email protected]

English
Head of the Programs Department.
Requirements for the candidate:

Higher education in the humanities/technical/economics, it is desirable to have a master's degree and experience of successful development of own business in the field of IT, work experience of at least 5 years, knowledge of foreign languages.
Knowledge of legislative and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan in the field of information technologies; methodical knowledge on development of startup projects; development of programs for startup projects; educational modules for development of startup projects; codes of professional and ethical principles in the field of relations with investors, international organizations, managers; basics of economics, entrepreneurship and investment management, organization development strategy, conditions of innovative market development, business ethics, advanced domestic and foreign experience in the field of regulation of relations with investors and international organizations.
Main duties:
-General control and management of the Department's activities;
-Development of prospective and current programs and plans, individual measures and/or a set of measures, their support;
-participation in the implementation of the information disclosure system, formation of the Fund's information and advertising strategy in the field of relations with accelerators, incubators, technoparks, investors and international organizations in accordance with the general priorities of the Fund's policy and its development prospects;
-selection of forms and methods of interaction with accelerators, incubators, technoparks, investors and international organizations;
-ensuring two-way communication with start-up projects, investors and international organizations;
-organization and maintenance of regular contacts with startup projects, investors and international organizations;
-collection, processing and analysis of information, including the use of sociological and marketing research;
-control over the preparation and execution of agreements and contracts on information, advertising, organizational and financial support of programs and activities of the Fund in the field of investor relations and international organizations;
-involvement of independent external consultants and experts in the field of development of innovative ecosystems, implementation of acceleration and incubation of technological projects, relations with investors and international organizations in solving the set tasks.
Conditions will be discussed during the interview.
SEND THE RESUME TO:
[email protected]